Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012 av 19. juni 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser hva angår vedlegg I

Commission Regulation (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) omfatter bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling i henhold til krav i den globale Stockholm-konvensjonen om POPs og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om blant annet overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Målet med Stockholm-konvensjonen er å beskytte menneskers helse og miljøet mot stoffer som ikke brytes ned, og som hoper seg opp i mennesker og miljøet, også langt fra der de produseres og benyttes.

Det er besluttet å tilføye stoffene hexaklorbutadien, polyklorerte naftalener (PNC), kortkjedede klorparaffiner (SCCP) i POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen og endosulfan i Stockholm-konvensjonen. Det nødvendiggjør endringer i vedlegg I, del A (forbud) og B (restriksjoner) til forordning (EF) nr. 850/2004 for å inkludere disse nye stoffene som er anført i POPs-avtalene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er hjemlet i traktatens artikkel 175 (1).

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 519/2012 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha vesentlige administrative/økonomiske konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift da stoffene ikke er i bruk i Norge.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter knyttet til forskriftsendringer legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 519/2012 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området, og videre en oppdateringer/forbedringer POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen og i Stockholm-konvensjonen. De aktuelle stoffene er ikke lengre i bruk og/eller omfattet av reguleringer i Norge. Det er imidlertid svært positivt at de også nå omfattes av konvensjonen som regulerer POPs internasjonalt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. juni 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 69/2013.

Norge deltar aktivt i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter. Videre er Norge en selvstendig part i de internasjonale avtalene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2012
Anvendelsesdato i EU
10.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 391-394
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.07.2014
Anvendes fra i Norge
22.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro