Persistente organiske forbindelser (POPs)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forbindelser (POPs)

Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2007)

Sammendrag av innhold
Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) er et nytt regelverk samtidig som det endrer direktiv 79/117/EØF om forbud mot markedsføring og bruk av plantevernmidler som inneholder visse aktive stoffer.

Formålet med forordningen er å gjennomføre krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser (POPs) og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har regler om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for stoffer som omfattes av disse internasjonale avtalene. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutvikling og teknisk bistand.

Rettsakten er en oppfølging av de ovennevnte avtalene, men går samtidig noe lenger enn eksisterende krav i protokoller og konvensjoner. Rettslig basis er art 175 (miljø). Kommisjonen ønsker i tillegg å hjemle forordningen i artikkel 95 siden rettsakten også regulerer handel, men fikk ikke støtte for dette i Rådet og Parlamentet. Kommisjonen vil muligens bringe spørsmålet inn for EF-domstolen.

Forordningen inneholder noen mindre matrielle avvik fra norsk regelverk eller praksis. Blant annet forbyr ikke forordningen forskning rettet mot ny bruk av stoffene slik tilfellet er i norsk rett. Samtidig klargjør forordningen et eksplisitt forbud også i faste bearbeidede produkter. Forordningen forbyr også eksplisitt gjenvinning/gjenbruk av POPs-avfall samt POP-holdig avfall. Forordningen krever også spesifikt at det etableres kvantitative utslippsoversikter for bestemte stoffer, herunder PCB, fra prosesser.

Merknader

Gjeldende norske forskrifter:
• Forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.
• Forskrift om begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Eventuelle endringer i norsk regelverk som følge av forordningen vil bli vurdert gjennomført i produktforskriften.

Norges politikk er å stanse utslipp av POPs. Plantevernmidler er regulert gjennom egen godkjenningsordning i Norge, og ingen av de aktuelle stoffene er godkjent for bruk som plantevernmidler her. Det er i tillegg forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette eller bruke stoff som omfattes av forordningens artikkel 3 i produktforskriften §§ 2-2 og 4-1.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har tidligere gjennomgått kravene i de internasjonale avtalene og konkludert med at de ikke vil føre til krav ut over det regelverket og den praksis som eksisterer i Norge. Forordningen vil likevel føre til økt tydelighet ved mer eksplisitte forbud og reguleringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet på møte den 2. februar 2005 i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Utkast til rammenotat ble på forhånd forelagt Landbruks- og matdepartementet.

Rammenotat for forordning 850/2004 har tidligere vært behandlet i Spesialutvalget for miljø. Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble imidlertid enige om at denne forordningen burde overføres Spesialutvalget for handelsforenkling i NHD, siden den vil bli omfattet av Vedlegg II kapittel VX Farlige stoffer i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordningen inneholder noen mindre matrielle avvik fra norsk regelverk eller praksis. På enkelte områder kan dette innebære et mer presist og strengt regelverk. Forordningen tillater imidlertid forskning rettet mot ny bruk av POPs, noe som er forbudt i nrosk rett.

Norge er selvstendig part til de aktuelle internasjonale avtalene. POPs-konvensjonen trådte i kraft 23. oktober 2004. I lys av dette var det et behov for en vurdering av hvordan de ulike artiklene skal implementeres i norsk rett. Etter bestemmelser i forordningen skal bl.a. rapportering foregå via Kommisjonen og ikke direkte fra de ulike medlemslandene.

Det er behov for tilpasningtekst i forhold til Kommisjonens roller/oppgaver i forhold til medlemsstatene, men som vil være annerledes for EFTA-statene. Det er ikke matri

Status
Forordningen ble fastsatt 29. april 2004. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2004
Anvendelsesdato i EU
20.05.2004
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 235-251
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.09.2008
Anvendes fra i Norge
22.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0850
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro