Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/115 av 27. november 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-beslektede stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/115 of 27 November 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2022)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2021/115, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder:

• Presisering av hvilken type karbonkjede ved å legge til "perfluoro" i nåværende teksten om unntaket om grenseverdien for mellomprodukter som brukes til produksjon av alternativer til PFOA med 6 eller færre fullstendige fluorerte karbonatomer.

• Sletting av den spesifikke referansen av "400 kilograys" som er styrken på den ioniserende strålingen som benyttes i produksjon av polytetrafluoroetylen (PTFE)-mikropulver fra nåværende teksten om dette unntaket.

• Innføring av en grenseverdi på 2 mg/kg for utilsiktede forurensninger av PFOA i medisinsk utstyr som ikke er invasivt eller implantatbelt. Dette unntaket er nytt og skal revurderes senest 22. februar 2023.

Endringsforordningen innebærer at i Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021, punkt 3 og 4 i fjerde kolonne ("Spesifikk unntak vedrørende bruk som mellomprodukt eller andre presiseringer") endres og punkt 10 legges til for PFOA. Det henvises til selve reguleringsvedlegget for detaljer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 27. november 2020 og ble publisert i OJ 2. februar 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
22.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2021
Anvendes fra i Norge
17.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro