Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/866 av 24. februar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer med hensyn til perfluoroktansyre (PFOA), og dens salter og PFOA-beslektede stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/866 of 24 February 2023 amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the persistent organic pollutant perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2023)

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2023/866, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til POPs-forordningen inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder:

  • Dato for revisjon av utilsiktede forurensninger (UTC) for PFOA i intermediater brukt til å produsere kort-kjedete per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) endres til 25. august 2023.
  • UTC på 1 mg/kg beholdes kun for transport av polytetrafluoroetylen (PTFE) mikropulver.
  • Unntak 5e (bruk av PFOA for å produsere PTFE og Polyvinylidenfluorid (PVDF)) i vedlegg I fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. februar 2023 og ble publisert i OJ 28. april 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.02.2023
Anvendelsesdato i EU
18.05.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet