Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23. april 2019 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer

Commission Regulation (EU) 2019/636 of 23 April 2019 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det syvende partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2015 vedtok å føre opp pentaklorfenol og dets salter (PCP) på listen i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. Forslaget til forordning omhandler bestemmelser om avfallshåndtering av PCP og foreslår endringer i vedleggene IV og V i POPs-forordningen (850/2004).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 og er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriftens kapittel 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet

Vurdering
Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU publiserte utkast til endringsforordning for PCP den 9. mars 2017i EU-registeret. Rettsakten ble stemt over ved komitologiprosedyre 24. mars 2017. Rettsakten er foreløpig ikke publisert i Official Journal. Rettsakten har vært vurdert av EFTA-landene, men er føreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Gjennomføring av forskriften har vært på høring i Norge, med frist 10. desember 2018.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2019
Anvendelsesdato i EU
31.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0636
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro