Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1342/2014 av 17. desember 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter når det gjelder vedlegg IV og V

Commission Regulation (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist endret 19.05.2015)

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. På det fjerde partsmøtet under Stockholmkonvensjonen i 2009 ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i vedleggene til konvensjonen. For to stoff/stoffgrupper, bromdifenyletere (BDEer) og PFOS, var det behov for en vurdering av supplerende vitenskapelige data om mengder og konsentrasjoner i produkter og avfall. Det ble derfor nødvendig å fastsette maksimale konsentrasjonsgrenser for disse for å hindre utslipp. På det 27. møtet i Executive Body i Langtransportkonvensjonen i 2009 ble heksaklorbutadien, polyklorerte naftalener og kortkjedete klorparafiner lagt til i protokollen. På det femte partsmøtet i Stockholmkonvensjonen i 2011 ble endosulfan inkludert i listen over persistente organiske miljøgifter, som med noen unntak skal avvikles globalt. På bakgrunn av disse beslutningene i 2009 og i 2011, er det nødvendig å oppdatere vedleggene IV og V i forordning (EF) nr. 850/2004. Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallshåndtering og konsentrasjonsgrenser. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og spesielle betingelser for behandling av avfallet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften. En gjennomføring av forordning (EU) nr. 1342/2014 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1342/2014 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 17. desember 2014, og trer i kraft i EU 18. juni 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
18.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2015
Anvendes fra i Norge
07.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro