Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/460 av 30. mars 2016 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det sjette partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2013 vedtok på bakgrunn av et norsk forslag at den bromerte flammehemmeren HBCD (heksabromosyklododekan) er en persistent organisk miljøgift (POP) og at stoffes skal fases ut globalt. HBCD ble listet i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. Forordning (EU) 2016/460 omhandler bestemmelser om avfallshåndtering av HBCD og foreslår endringer i vedleggene IV og V i POPs-forordningen (850/2004).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 og er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.Utkast til norsk forskrift for gjennomføring av forordningen om bestemmelser om avfallshåndtering av HBCD ble lagt ut på høring 11. desember 2015 med kommentarfrist 25. januar 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2016/460 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU publiserte utkast til endringsforordning for HBCD den 23. november 2015 i EU-registeret. Rettsakten ble vedtatt 30. mars 2016 og publisert i OJ 31. mars 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juni 2016. Gjennomføringsfristen (nedfelt i forordningen) er 30. september 2016. Den norske gjennomføringsforskriften har vedtaksdato 4. juni med ikrafttredelsesdato 30. september 2016 tilsvarende forordningen.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.03.2016
Anvendelsesdato i EU
30.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 217-224
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.06.2016
Anvendes fra i Norge
30.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0460
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro