Personvernforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1772 av 28. juni 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Det forente kongeriket

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1772 of 28 June 2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en kommisjonsbeslutning etter forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) artikkel 45(3). Denne artikkelen gir kommisjonen fullmakt til å beslutte at et tredjeland har tilstrekkelig/adekvat beskyttelse av personopplysninger (adekvansbeslutning). Beslutningen fastslår at Storbritannia har tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Dette innebærer at personopplysninger kan overføres til Storbritannia uten at den behandlingsansvarlige må gå veien om et av de mer omfattende kravene til overføring i personvernforordningen kapittel V. Rettsakten innebærer dermed en forenkling for både private og offentlige virksomheter.

For å fastslå at Storbritannia har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysninger, er det (jf. fortalepunkt 104) tilstrekkelig å undersøke om de har et beskyttelsesnivå som er "i hovedtrekk tilsvarer" beskyttelsesnivået i EU, slik det fremgår av personvernforordningen. Det er dermed ikke et krav til identisk beskyttelse. I rettsakten viser Kommisjonen til regelverk, tilsyns- og klagemuligheter i Storbritannia og konkluderer med at dette er tilfredsstillende.

Besutningen omfatter ikke personopplysninger som faller inn under "immigrasjonunntaket" i britisk lov. Denne avgrensningen skyldes en dom fra "England and Wales Court of Appeal" vedrørende tolkning av enkelte begrensninger i de registrertes personvernrettigheter på immigrasjonsområdet, der domstolen fant at immigrasjonsunntaket ikke var i tråd med personvernforordningen. Personopplysninger som faller inn under immigrasjonsunntaket vil dermed ikke kunne overføres etter denne kommisjonsbeslutningen. Avgrensningen vil bli revurdert av kommisjonen når rettstilstanden i Storbritannia er avklart.

Beslutningen er gyldig frem til 27. juni 2025, med mindre den forlenges i tråd med prosedyren i personvernforordningen artikkel 93(2). Det legges opp til at beslutningen vil revideres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten legger til rette for enklere flyt av personopplysninger fra Norge til Storbritannia. Norske selskaper og organisasjoner antas å få nytte av beslutningen, på linje med EU-landene, ved at overføring av personopplysninger til Storbritannia kan skje uten å gå veien om mer omfattende krav i personvernforordningen kapittel V. Dette vil gi økonomiske og administrative besparelser for både næringslivet og offentlige organer.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen følger hurtigprosedyren og har ikke vært på høring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. juni 2021. Rettsakten er ennå ikke publisert i Official Journal.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og har derfor ikke vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
31.10.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet