Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/58 av 15. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 med hensyn til utløpsdatoer for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/58 of 15 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the expiry date of the approval of the active substance tepraloxydim

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen for det aktive stoffet tepraloxydim utløp opprinnelig den 31. juli 2017. Søker har tidligere, som følge av forordning (EU) nr. 844/2012, fått utvidet godkjenningen for å få nok tid til å gjennomføre fornyelsesprosedyren i tråd nevnte forordning. Søker har imidlertid informert kommisjonen om at de ikke kommer til å opprettholde søknaden, og godkjenningen endres derfor tilbake til den opprinnelige datoen.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktivestoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente aktive stoff blir oppdatert. .

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tepraloxydim har ikke vært søkt eller godkjent i Norge.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i oktober 2014. Den ble publisert i Official Journal of the European Union 17.01.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordning (EU) nr 540/2011 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.01.2015
Anvendelsesdato i EU
05.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2015
Anvendes fra i Norge
03.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro