Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke tillatte formuleringsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med fortegnelse over formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler

Commission Regulation (EU) 2021/383 of 3 March 2021 amending Annex III to Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council listing co-formulants which are not accepted for inclusion in plant protection products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter for første gang en liste over såkalte uakseptable formuleringsstoffer som ikke er tillatt kan inngå i plantevernmidler. Det er gitt av artikkel 27 i forordning (EU) 1107/2009 at plantevernmidler ikke må inneholde formuleringsstoffer som kan ha skadelige og uakseptable effekter på helse og miljø, og heller ikke som følge av forekomst som rester i mat. I artikkel 27 heter det videre at det skal lages en liste over slike uakseptable formuleringsstoffer, og som skal føres opp i vedlegg III i forordningen. En slik liste har ikke blitt utarbeidet tidligere, og det har heller ikke inntil nå vært noen harmonisert måte mellom medlemslandene å vurdere formuleringsstoffer på.

Plantevernmidler som inneholder formuleringsstoffer som nå blir oppført på vedlegg III i forordning (EU) 1107/2009, skal miste eller endre godkjenning senest 2 år etter kunngjøring av i Official Journal.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation". I tillegg har Mattilsynet bidratt aktivt i en forberedende arbeidsgruppe for å identifisere stoffer for listen. Det er i den sammenheng blant annet gitt innspill om hvilke formuleringsstoffer som har vært forbudt i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EU) 1107/2009 definerer formuleringsstoffer som: "Stoffer eller stoffblandinger som brukes eller skal brukes i et plantevernmiddel eller hjelpestoff, men som verken er aktive stoffer, beskyttende midler eller synergister."

Formuleringsstoffene som er oppført på vedlegg III, og som eventuelt inngår i plantevernmidler som er godkjent for det norske markedet, vil fases ut i henhold til avviklingsreglene i forordningen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.03.2021
Anvendelsesdato i EU
24.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0383
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro