Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/801 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 for å oppdatere listen over de aktive stoffene som er godkjent eller anses for å ha blitt godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/801 of 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 to update the list of active substances approved or deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Liste A i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011, om aktive stoffer tillatt brukt i plantevernmidler, inneholder oversikt over de stoffer som var godkjent etter rådsdirektiv 91/414/EØF, jf. EUs tdligere regelverk for plantevernmidler. For en rekke av disse stoffene er godkjenningsperioden utløpt uten at det er søkt om regodkjenning, eller en søknad om regodkjenning er senere trukket tilbake. Samme forhold gjelder for enkelte stoffer på liste B som innholder oversikt over stoffer som har vært vurdert og godkjent etter forordning (EU) nr. 1107/2009.

For oversiktens og oppdateringens skyld ønsker man nå å fjerne alle disse ikke lenger godkjente stoffene fra henholdsvis del A og del B i forordning (EU) nr. 540/2011. Tilsammen 75 stoffer blir fjernet fra listene på denne måten.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 23. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
12.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet