Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbason

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbason fra listen over aktive stoffer som skal anses som stoffer som bør erstattes

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1177 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the deletion of propoxycarbazone from the list of active substances to be considered as candidates for substitution

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Propoksykarbazon er tidligere godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Ved forordning (EU) 2015/408 ble en rekke slike tidligere godkjente stoffer ført opp for vurdering som såkalte substitusjonskandidater, deriblant også propoksykarbazon siden stoffet ble antatt å kunne være persistent, og dermed oppfylte det to av kriteriene for å kunne bli betegnet som substitusjonskandidat. Ved den ordinære regodkjenningen av propoksykarbazon gjennom forordning (EU) 2017/1115 ble stoffet ikke vurdert til å være en substutusjonskandidat i og med at stoffet ikke ble regnet som persistent. Stoffet ble likevel den gang ikke tatt vekk fra listen over slike kandiater i forordning (EU) 2015/408. For å unngå mulige misforståelser blir nå propoksykarbazon, gjennom den foreliggende forordningen, fjernet fra den aktuelle stofflisten i forordning (EU) 2015/408.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1177 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Propoksykarbazon inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Attribut SG 70. Bruksområdet er ugrasbekjempelse i høst- og vårhvete.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
08.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2022
Anvendes fra i Norge
22.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro