Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 518/2013 av 13. mai 2013 om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 som følge av republikken Kroatias tiltredelse i EU

Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kroatia ble medlem av EU den 1. juli 2013 og en del av EØS-området 12. april 2014. I forordning (EU) nr 1107/2009 er det i vedlegg 1 gitt en liste over tre soner i EU og hvilke land som tilhører de ulike sonene. Denne endringsforordningen legger Kroatia til i sone C (syd) sammen med Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros, Malta og Portugal. Inndelingen er gjort ut ifra at forholdende innen samme sone er relativt like i forhold til dosering av plantevernmidler, klima og agronomi. Søknadsbehandlingen for preparater til bruk på friland gjøres i de ulike sonene, og et land i hver sone behandler søknaden. Det er imidlertid alltid også en nasjonal vurdering og godkjenning av preparatene i etterkant av at saksbehandlende land har kommet med en anbefaling.

Merknader
Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler.

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmidler var på høring våren 2012, men er ikke fastsatt. EU-regelverket ble innlemmet EØS-avtalen 30. september 2014 med forbehold om Stortingets godkjennelse. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye plantevernmiddelforskriften, dersom Stortinget samtykker til innlemmelse av EUs plantevernmiddelregelverk i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvense
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser hverken for myndigheter eller private i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har vurdert at denne endringen ikke krever høring. Det er ikke mottatt standard ark for denne forordningen kun klarering av komitebeslutning. Datoene som fremkommer på dette feltet er derfor fiktive.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 10.06.2013. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 245-246
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0518
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro