Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph

Tittel

Kommisjonensforordning (EU) nr. 700/2014 av 24. juni 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 når det gjelder saksbehandlerlandet for det aktive stoffet dimethomorph

Commission Implementing Regulation (EU) No 700/2014 of 24 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State for the active substance dimethomorph

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.08.2014)

Sammendrag av innhold
Når aktive stoffer blir godkjent etter reglene i forordning (EF) nr. 1107/2009 blir det gitt godkjenning for en periode på inntil ti år med unntak av lav-risikostoffer som kan få noe lenger godkjennelse. Stoffene som er godkjent blir ført opp på listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EF) nr. 540/2011. I den forordningen fremkommer også utløpsdato for godkjenning. Søknader for fornyelse av godkjenning skal sendes senest tre år før utløpet av godkjenningen. For aktive stoffer som har en godkjenning som utløper senest innen 31. desember 2018 er det behov for å fordele arbeidet med evalueringen i forbindelse med fornyelse av godkjenning på medlemslandene. Forordning (EF) nr. 686/2012 navngir hvert enkelt aktivt stoff som skal revurderes og tildeler en rapportør og en co-rapportør for hvert stoff. Denne forordningen endrer forordning (EF) nr.686/2012 ved at Nederland blir satt opp som saksbehandler for dimethomorph istedenfor Polen. Tyskland skal fortsatt være co-rapportør.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv (91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Denne rettsaken vil ikke ha administrative og økonomiske konsekvenser for Norge, da den kun omhandler fordeling av arbeid mellom medlemsland i EU. Se for øvrig EØS-notat og høringsbrev til forordning (EF) 1107/2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Dimetomorf har vært på det norske markedet siden slutten av 1990-tallet. Dimetomorf er nå godkjent i preparatet Acrobat WG sammen med mankozeb til bruk i potet og grønnsaker. Det er også søkt i preparatet Cabrio Duo sammen med pyraklostrobin.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 25.06.2014. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2014
Anvendelsesdato i EU
15.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av plantevernmiddelregelverket)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0700
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro