Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/428 av 10. mars 2021 om fastsettelse av standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/428 of 10 March 2021 adopting standard data formats for the submission of applications for the approval or the amendment to the conditions of approval of active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
Den tidligere fastsatte forordningen (EU) 2020/1740 gir, med grunnlag i forordning (EF) nr. 1107/2009, bestemmelser om et nytt system for søknader om godkjenning av aktive stoffer og saksbehandling i den forbindelse. Dette omfatter bestemmelser om innsending av søknader, tidsfrister, dokumentasjonskrav mv. Systemet er kalt IUCLID.

Den foreliggende forordningen fastsetter mer detaljerte bestemmelser, i dette IUCLID-systemet, om bruk av standard dataformater ved innlevering av søknader vedrørende aktive stoffer. Hensikten med slike standardformater er bl.a. å sikre en høy grad av både åpenhet og effektivitet i saksbehandlingen.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 11. mars 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.03.2021
Anvendelsesdato i EU
27.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet