Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2022/800 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkår for godkjenning av de aktive stoffene parafinolje CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/800 of 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances paraffin oils CAS No 64742-46-7, CAS No 72623-86-0 and CAS No 97862-82-3

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Parafinolje med de tre angitte CAS-numrene er fra tidligere godkjent som aktive stoff til bruk i plantevernmidler. Stoffene har imidlertid vært godkjent kun til bruk som insekt- og middmiddel. Tilvirker har søkt om å utvide bruksområdet til også å omfatte soppbekjempelse. Det har ikke framkommet betenkeligheter av betydning for en slik utvidelse. Parafinolje med CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 er dermed godkjent også som soppmiddel.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Parafinolje er godkjent for bruk i Norge i preparatet Fibro, men med et annet CAS-nummer enn de som angitte i denne forordningen. Fibro brukes mot skadedyr i frukt og potet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 23. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
12.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet