Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1440 av 31. august 2022 om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 med hensyn til opplysningene som skal framlegges om plantevernmidler, og de særskilte opplysningskravene for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer

Commission Regulation (EU) 2022/1440 of 31 August 2022 amending Regulation (EU) No 284/2013 as regards the information to be submitted for plant protection products and the specific data requirements for plant protection products containing micro-organisms

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2023)

Sammendrag av innhold

Godkjenningen av mikroorganismer (bakterier, sopp, virus) til bruk som plantevernmidler er regulert i forordning (EU) nr. 1107/2009 og tre underliggende forordninger (forordning (EU) nr. 546/2011, forordning (EU) nr. 283/2013 og forordning (EU) nr. 284/2013).

EU har en klar målsetting om å redusere avhengighet og bruk av kjemiske plantevernmidler. Det er derfor blant annet et ønske om mer tilrettelegging for økt markedsføring av biologiske, aktive stoffer som mikroorganismer, til bruk som plantevernmiddel. På bakgrunn av både teknisk og vitenskaplig kunnskapsutvikling om slike organismer, er det videre nødvendig å endre bestemmelser i regelverket om datakrav som gjelder i forbindelse med søknad om godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer. 

Den foreliggende forordningen endrer forordning (EU) nr. 284/2013 om datakrav for plantevernmidler. Kravene for vurdering og godkjenning er nå både tydeligere, mer differensierte og konkrete enn tidligere, noe som gjør det lettere å få fortgang i godkjenningsprosessen av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
21.11.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2023
Anvendes fra i Norge
02.05.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1440
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro