Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1282/2011 av 28. november 2011 om endringer og rettelser i kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 1282/2011 of 28 November 2011 amending and correcting Commission Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1282/2011 inneholder endringer og rettelser til et vedlegg (Annex I) i plastforordningen (EU) nr. 10/2011. Vedlegget angir godkjente stoffer (monomerer og tilsetningsstoffer) til bruk i produksjon av plastmaterialer og -gjenstander.

Forordningen fastsetter følgende endringer i vedlegget (Annex I):

• Endret spesifikk migrasjonsgrense (SML) for substansene nr. 239 (lavere SML), nr. 376 (SML ikke definert i plastforordningen) og nr. 452 (høyere SML)
• Substans nr. 438 kan brukes som monomer og ikke som tilsetningsstoff/polymerisasjonshjelpestoff, referansenummer er også endret. I tillegg gjelder nå SML for summen av substansen og det hydrolyserte produktet.
• Substans nr. 797 har fått endret CAS-nummer.
• Mindre endringer for noen substanser, som endrede restriksjoner og spesifikasjoner for substansene nr. 794, nr. 812 og nr. 862.
• I alt 15 nye stoffer er ført opp i vedlegget.

Plastmaterialer og -gjenstander som har blitt produsert i henhold til kravene i plastforordningen, og som ikke tilfredsstiller de nye kravene i forordning (EU) nr. 1282/2011, kan importeres og legges frem for salg til 1. januar 2013. Varene kan omsettes til de er utsolgt.

Merknader
Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler(matkontaktforskriften).Økonomiske og administrative konsekvenser:

Gjennomføringen av rettsakten er ikke ventet å gi nevneverdige konsekvenser, hverken for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. november 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2011
Anvendelsesdato i EU
18.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 742-749
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2012
Anvendes fra i Norge
18.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1282
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro