Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/831 av 5. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2018/831 of 5 June 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander (vedlegg 1, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Endring av migrasjonsgrenser for to stoffer:

EFSA har gjort en ny risikovurdering på forurensning av perklorat i mat og beregner humant inntak av stoffet. EFSA satte TDI til 0,3 µg/kg kroppsvekt per dag og påpekte at både kort- og langtidseksponering for små barn overstiger TDI, mens det for den voksne populasjonen er på nivå som TDI. Stoffet er tillatt som tilsetningsstoff, med FCM-nr. 822 og spesifikk migrasjonsgrense (SML) på 0,05 mg/kg. EFSAs konklusjon tilsier at ny SML bør settes ut fra ny TDI og at en tildelingsfaktor på 10 % brukes. Ny SML er derfor foreslått satt til 0,002 mg/kg.
EFSA har vurdert fosforsyre (FCM-nr. 974) og konkludert at en økning av SML fra 5 til 10 mg/kg ikke utgjør en helserisiko. Det foreslås derfor å øke SML for stoffet.

Inkludering av 2 nye stoffer:

EFSA har også vurdert 2 nye stoffer og konkludert med stoffene er trygge i bruk under gitte betingelser. Stoffene foreslås derfor inn på unionslisten og har FCM-nr. 1066 (1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2,6-dicarboxylic acid, dimethyl ester) og 1068 ([3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy silane).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2018
Anvendelsesdato i EU
26.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0831
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro