Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1338 av 8. august 2019 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/1338 of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander (vedlegg 1, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende restriksjoner eller at noen stoffer skal ut av listen.

Rettsakten foreslår endring av restriksjoner for stoffet poly((R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanat (FCM nr. 1059). Etter nylig risikovurdering fra EFSA foreslås det at stoffet skal kunne brukes i plast i kontakt med all type mat, dvs. at bruksområdet utvides. Det gis også restriksjoner spesifikt knyttet til kontakttid.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforksriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2019
Anvendelsesdato i EU
30.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet