Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1416 av 24. august 2016 om endring og korreksjon av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander bestemt til kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2016/1416 of 24 August 2016 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander.
Siden forordningen trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer, og også sett på den tillatte bruken av stoffer som er godkjent tidligere. I tillegg ble enkelte feil og uklarheter i teksten identifisert. For å sikre at forordningen gjenspeiler de siste resultatene fra EFSA og for å unngå tvil om tolkning av forordningen, endres og korrigeres den.
Endringene er ganske omfattende og gjelder både forordningens tekst og vedleggene til forordningen (vedlegg I, II, III, IV og V). Alle endringene blir ikke beskrevet i detalj i dette notatet, men det henvises til medfølgende utkastet til forordning for nærmere informasjon. Nedenfor er de viktigste endringene omtalt kortfattet.

Endringer i unionslisten (vedlegg I):

Endringene innebærer innføring av 10 nye stoffer til unionslisten over tillatte stoffer i tabell 1 i vedlegg I. Disse har FCM-stoffnummer: 871, 1031, 1034, 1045,1046, 1048, 1050, 1051, 1052 og 1053. Stoffene er tilsetningsstoffer, monomerer og polymerisasjons hjelpestoffer.
Seks stoffer som allerede er oppført på unionslisten får endrede bruksbetingelser. Endringene gjelder bl.a. restriksjoner og spesifikasjoner, merknader om samsvarskontroll og rettelse av CAS-nr. Endringene gjelder stoffer med FCM-stoffnummer: 87, 391, 641, 752, 779 og 974.

Endringer i tekst:

Endringene i forordningens tekst gjelder artiklene 3, 6(3), 11, 13, 17(3), 18(4) og 18(7).

Artikkel 3 (definisjoner): definisjon av «fettfri næringsmiddel» punkt 16; «spesifikasjon» punkt 18; og «hot-fill» nytt punkt 19.

Artikkel 6(3): «unntak for salter av metaller av syrer, fenoler og alkoholer»

Artikkel 11(2): Artikkelen gjelder spesifikke migrasjonsgrenser. I artikkel 11.2 står: «For stoffer som det ikke er fastsatt noen spesifikk migrasjonsgrenser eller andre restriksjoner for i vedlegg I, skal det gjelde en generell spesifikk migrasjonsgrense (GML) på 60 mg/kg næringsmiddel».
Artikkel 11(2) om GML slettes ut fra følgende resonnement:
Artikkel 11(2) i forordning setter en generell spesifikk migrasjonsgrense for alle stoffer som det ikke er satt spesifikke migrasjonsgrenser for (SML). Fraværet av en SML for bestemte stoffer gjenspeiler at en slik spesifisering ikke er nødvendig for å sikre etterlevelse av sikkerhetskriteriene fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004. Ettersom migrasjonsnivåene fra alle stoffer allerede er underlagt samsvar med en samlet migrasjonsgrense (overall migration limit/OML), er en parallell generell spesifikk migrasjonsgrense (GML) unødvendig og kan lede til duplisering av migrasjonstesting og utvikling av testmetoder. For å unngå å pålegge unødig belastende testing, bør bestemmelsen om GML slettes.

Artikkel 13(3): Ifølge artikkel 13(3) og vedlegg I og vedlegg II, skal visse stoffer ikke migrere. Dette krever definisjon av en migrasjonsgrense. Ny paragraf 3 settes inn.

Artikkel 17(3): Migrasjon skal alltid uttrykkes i mg/kg mat eller matsimulant. Unntaket for at migrasjon fra kapsler, pakninger og propper kan uttrykkes i mg/dm2 slettes fra artikkel 17(3).

Artikkel 18: Regler for samsvarsvurdering av migrasjonsgrenser, paragrafene (4) og (7) presiseres.

Vedlegg II (restriksjoner for materialer og gjenstander):
Aluminium legges til listen over metaller med restriksjoner i plast. Sink som allerede er på listen, får en ny og lavere migrasjongrense.

Vedlegg III (næringsmiddelsimulanter):
Tabell 1 – liste over næringsmiddelsimulanter
Ny spesifikasjon for vegetabilsk olje (simulant D2).
Tabell 2 – anvendelse av næringsmiddelsimulanter for næringsmiddelgrupper
Næringsmiddelsimulant tildeles matvarekategori 04.01 fersk frukt, 04.04 ferske grønnsaker og 04.05 bearbeidede grønnsaker.

Vedlegg V – (samsvarsprøving)
En del endringer og presiseringer gjøres i kapittel 1 og 2 om prøving av spesifikk migrasjon fra matkontaktmaterialer og kapittel 3 om prøving av samlet migrasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Rettsakten inneholder dessuten overgangsbestemmelser som uansett ville kunne ha redusert eventuelle uheldige konsekvenser av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 10/2011. Endringene gjelder både forordningens tekst og vedleggene (vedlegg I, II, III, IV og V). Endringene innebærer innføring av 10 nye stoffer i unionslisten over tillatte stoffer i tabell 1 i vedlegg I og at 6 stoffer som allerede er på unionslisten får endrede bruksbetingelser. Alle stoffene er risikovurdert av EFSA og anses trygge for bruk i matkontaktmaterialer med de vilkårene som angis i rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.08.2016
Anvendelsesdato i EU
14.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 701-721
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1416
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro