Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/752 av 28. april 2017 om endring og korrigering av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -artikler ment å komme kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander. Siden forordningen trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Følgende endringer er foreslått i denne rettsakten:

1. Seks nye stoffer legges til unionslisten.

2. En grense for nikkel legges inn i Vedlegg II, restriksjoner for materialer og gjenstander. Foreslått grense er basert ut fra at 10 % av TDI er tildelt migrasjon fra matkontaktmaterialer (allokasjonsfaktor på 10 %).

3. Ordlyden i punkt 8 (iii) i vedlegg IV er endret. I samsvarserklæringer er det krav om å oppgi maks areal/volum forhold. Nåværende ordlyd er ikke presis nok, og er derfor foreslått endret.

4. 10 stoffer på unionslisten som har brukt QMA for samsvarskontroll har nå egnede testmetoder tilgjengelige. Henvisning i kolumne 11 i Tabell 1 til note (10) i Tabell 3 slettes for disse stoffene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 113-118
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0752
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro