Preventiv vaksinering mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/110/EU av 10. februar 2012 om preventiv vaksinering mot lavpatogen aviær influensa hos stokkender i Portugal og visse tiltak som begrenser transportering av slikt fjærkre og produkter av disse

Commission Implementing Decision 2012/110/EU of 10 February 2012 concerning preventive vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2005/94/EF er der fastsat forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza, som skal øge de kompetente myndigheders og landbrugets årvågenhed og beredskab over for de risici, denne sygdom er forbundet med.

(2) Efter udbrud af lavpatogen aviær influenza i 2007 og 2008 på visse fjerkræbedrifter i det centrale og vestlige Portugal, navnlig bedrifter, hvor der holdes fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt, blev der gennemført en nødvaccinationsplan i henhold til Kommissionens beslutning 2008/285/EF af 19. marts 2008 om nødvaccination mod lavpatogen aviær influenza hos gråænder i Portugal og foranstaltninger, der begrænser flytning af sådant fjerkræ og produkter heraf, og det lykkedes at udrydde sygdommen.

(3) På grundlag af en risikovurdering blev det imidlertid besluttet, at værdifulde avlsgråænder på en bedrift i regionen Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, fortsat var udsat for en potentiel risiko for infektion med aviær influenza, navnlig via eventuel indirekte kontakt med vilde fugle (i det følgende benævnt »bedriften«).

(4) Portugal forelagde derfor en plan for forebyggende vaccination mod aviær influenza, der skulle gennemføres som en langsigtet foranstaltning indtil den 31. juli 2009, hvilket blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2008/838/EF af 3. november 2008 om forebyggende vaccination mod lavpatogen aviær influenza hos gråænder i Portugal og foranstaltninger, der begrænser flytning af sådant fjerkræ og produkter heraf. Der blev ved Kommissionens afgørelse 2010/189/EU om forebyggende vaccination mod lavpatogen aviær influenza hos gråænder i Portugal og foranstaltninger, der begrænser flytning af sådant fjerkræ og produkter heraf godkendt yderligere en plan for forebyggende vaccination, som Portugal gennemførte indtil den 31. juli 2011.

(5) I medfør af artikel 8 i afgørelse 2010/189/EU har Portugal forelagt en rapport om gennemførelsen af planen for forebyggende vaccination og forelagt rapporter for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(6) Portugal forelagde den 28. november 2011 Kommissionen en ny plan for forebyggende vaccination med henblik godkendelse, som skal anvendes indtil den 31. juli 2013 (i det følgende benævnt »planen for forebyggende vaccination«).

(7) I videnskabelige udtalelser om anvendelse af vaccination til bekæmpelse af aviær influenza fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i 2005, 2007 og 2008 fremfører Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, at nødvaccinationer og forebyggende vaccinationer mod aviær influenza er et værdifuldt redskab som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af sygdommen.

(8) Kommissionen har endvidere gennemgået den plan for forebyggende vaccination, Portugal har forelagt udelukkende vedrørende ovennævnte bedrift, og den finder, at planen er i overensstemmelse med den relevante EU- lovgivning. I betragtning af den epidemiologiske situation vedrørende lavpatogen aviær influenza i Portugal, den type bedrift, hvor der skal vaccineres, og vaccinationsplanens begrænsede rækkevidde bør planen godkendes.

(9) I forbindelse med den plan for forebyggende vaccination, som Portugal skal gennemføre, bør der kun anvendes vacciner, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler, eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur.

(10) Endvidere bør der gennemføres overvågning og laboratorieundersøgelser af den bedrift, hvor de vaccinerede gråænder og uvaccinerede kontroldyr holdes, som fastsat i planen for forebyggende vaccination.

(11) Der bør endvidere indføres visse restriktioner vedrørende flytninger af vaccinerede gråænder, rugeæg heraf og gråænder, der er afkom af sådanne ænder, i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination. På grund af det lave antal gråænder på den bedrift, hvor den forebyggende vaccination skal foregå, og af hensyn til sporbarhed og logistiske aspekter bør vaccinerede gråænder ikke flyttes fra bedriften, men aflives efter deres reproduktive periode i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, i Rådets direktiv 93/119/EØF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet.

(12) Hvad angår handel med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt har Portugal truffet supplerende foranstaltninger i henhold til Kommissionens beslutning 2006/605/EF af 6. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt.

(13) For at mindske de økonomiske konsekvenser for den pågældende bedrift bør der fastsættes visse undtagelser fra flytningsrestriktionerne for gråænder, der er afkom af vaccinerede gråænder, da sådanne flytninger ikke indebærer nogen specifik risiko for sygdomsspredning, og forudsat at der føres officielt tilsyn, og at de særlige dyresundhedsbetingelser for handel inden for Den Europæiske Union overholdes.

(14) Planen for forebyggende vaccination bør godkendes, så den kan gennemføres indtil den 31. juli 2013. Denne afgørelse bør derfor kun anvendes indtil denne dato.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2012
Anvendelsesdato i EU
11.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet