Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2015

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/713/EU av 13. oktober 2014 om etablering av den årlige prioritetsliste med hensyn på utformning av nettregler og retningslinjer for 2015

Commission Decision 2014/713/EU of 13 October 2014 on the establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2015

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.10.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Udviklingen og gennemførelsen af netregler og retningslinjer er en vigtig foranstaltning, hvis det skal lykkes at integrere det indre marked for energi fuldt ud. Den tredje energipakke har skabt en institutionel ramme for udviklingen af netregler med henblik på at harmonisere de tekniske, operationelle og markedsmæssige regler for el- og gasnettene, hvor det er nødvendigt. I denne institutionelle struktur er det vigtigt, at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«), det europæiske net af transmissionssystemoperatører (»ENTSO«) og Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med alle relevante interessenter om at udarbejde netregler. De områder, hvor der kan udvikles netregler, er anført i artikel 8, stk. 6, i el- og gasforordningerne.

(2) Til trods for muligheden for at udvikle netregler i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 6 og 8 i el- og gasforordningerne, kan Kommissionen selv udarbejde retningslinjer og derefter indlede vedtagelsesproceduren for at gøre reglerne juridisk bindende. De områder, hvor der kan udvikles netregler, er anført i artikel 18, stk. 1, 2 og 3, i elforordningen og artikel 23, stk. 1, i gasforordningen.

(3) Som et første skridt hen imod bindende EU-netregler skal Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i el- og gasforordningerne fastlægge en årlig prioritetsliste over de områder, som skal medtages i udviklingen af netregler. Før disse årlige prioriteter fastlægges, skal Europa-Kommissionen høre ACER og ENTSO og andre relevante interessenter. I denne afgørelse fastsættes de prioriteter, som Kommissionen er nået frem til på grundlag af den offentlige høring.

(4) Harmoniserede gasregler om håndtering af kapacitetsbegrænsninger, kapacitetstildeling og balancering er allerede blevet vedtaget i 2012 og 2013.

(5) Den offentlige høring, jf. artikel 6, stk. 1, i el- og gasforordningerne, fandt sted fra den 26. februar til den 9. maj 2014. Kommissionen modtog 20 svar, herunder fra ENTSO-E. ACER og ENTSOG har ikke indgivet et svar til den offentlige høring. I den offentlige høring støttede hovedparten af interessenterne prioriteringen af det allerede påbegyndte arbejde, og de påpegede vigtigheden af en ordentlig og velkoordineret gennemførelse af de vedtagne netregler og retningslinjer. Derudover informerede ACER den 3. juni 2014 Kommissionen om, at det ifølge dets screeningsundersøgelse af behovet for regler om handel i tilknytning til tekniske og operationelle bestemmelser om netadgangstjenesteydelser og systembalancering (i det følgende benævnt »handelsregler«) for øjeblikket ikke er nødvendigt med sådanne regler.

(6) For at kunne tage hensyn til interessenternes svar og de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fuld integration af det indre marked for energi, samt det forhold, at gennemførelsen af netregler og retningslinjer kræver betydelige ressourcer fra alle relevante parter, herunder Kommissionen, ACER og ENTSO, besluttede Kommissionen ikke at tilføje nogen nye områder til den årlige prioritetsliste for 2015 for gas og i stedet at fjerne de foreslåede handelsregler.

(7) Endelig har Kommissionen besluttet, at der på den årlige prioritetsliste for gas 2015 genindsættes harmoniserede regler for interoperabilitet og dataudveksling, eftersom den endelige vedtagelse af denne netregel først vil finde sted i begyndelsen af 2015 og ikke som oprindelig planlagt i slutningen af 2014. For så vidt angår den årlige prioritetsliste for elektricitet 2015 har Kommissionen besluttet at genindsætte harmoniserede regler om i) operationel sikkerhed, ii) operationel planlægning og programsættelse, iii) kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, herunder styring af day-ahead- og intradaymarkederne, bl.a. kapacitetsberegning, iv) krav til nettilslutning af produktionsanlæg og v) nettilslutning af distributionsanlæg. Selvom det oprindeligt var planlagt at vedtage disse regler i løbet af 2014, har Kommissionens analyse og svarene på den offentlige høring gjort det klart, at det er nødvendigt med yderligere ændringer, hvilket betyder, at reglerne også bør føjes til 2015-listen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.10.2014
Anvendelsesdato i EU
03.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet