Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 av 27. februar 2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen

Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 concerning the labour cost

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.1.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert september 2003)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å etablere et felles rammeverk for produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader. Arbeidskraftskostnader er her definert som nivået på samlede kvartalsvise kostnader som arbeidsgiveren pådrar seg ved sysselsetting av arbeidskraft per time. Behovet for indeksen har vært drøftet blant annet i forbindelse med Handlingsplanen for ØMU, fordi arbeidskraftskostnader generelt er ansett som en viktig kilde til inflasjon.

Merknader
Norge har deltatt i drøftingene av forslaget i arbeidsgruppen for lønn og arbeidskraftskostnader og via møter i Statistikkprogramkomiteen. Det er fra norsk side søkt om overgangsordninger for enkelte indekser innenfor rammen av forordningen, herunder næringen hotell- og restaurantvirksomhet og indekser eksklusive bonuser. Statistisk sentralbyrås hensikt er å oppfylle rådsforordningen innen overgangsperioden utløper.

Forordningen har ingen administrative konsekvenser. Statistisk Sentralbyrå vil gjøre seg nytte av eksisterende datakilder og ikke iverksette nye undersøkelser.

Forordningen innebærer imidlertid økonomiske konsekvenser. Det er beregnet at samlede kostnader for prosjektet med utvikling og etablering av arbeidskraftskostnadsindeksen vil utgjøre 1 500 timeverk over to år. Halvparten av kostnadene til utvikling er dekket av midler fra Eurostat. Samlet kostnadsramme er beregnet til 88 275 Euro. Kostnader for drift av produktet etter etablering i 2002, må dekkes innenfor Statistisk Sentralbyrås budsjettrammer. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 29.9.2005, p. 741-745
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.05.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R0450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro