Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser