Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E2 av 3. mars 2010 om fastsettelse av en prosedyre for forvaltning av endringer vedrørende de nærmere bestemmelser for de organer, som er omhandlet i artikkel 1 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004, og som er oppført i det elektroniske register, som inngår i EESSI

Decision No E2 of 3 March 2010 concerning the establishment of a change management procedure applying to details of the bodies defined in Article 1 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council which are listed in the electronic directory which is an inherent part of EESSI

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 ble fra 1. mai 2010 erstattet av forordning 883/2004 i EU. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

EESSI er det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av opplysninger på trygdens område. Beslutning nr. E2 gjelder prosedyren for endringer i det elektroniske hovedregisteret (EESSI Master Directory) over organer og institusjoner omhandlet i artikkel 1 bokstavene m, q og r i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004. Hovedregisteret administreres og forvaltes sentralt av Kommisjonen i Brussel, men etatene i de enkelte medlemsland har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde sin del av registeret, og notifisere Den administrative kommisjonen om større endringer de foretar. Medlemslandene skal sørge for at de lokale kopiene av registertjenestene daglig synkroniseres med hovedregisteret mellom kl 01.00 og 03.00 CET. Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 3. mars 2010 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (d).

Det sentrale kontaktpunktet og forbindelsesorgan i Norge er Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Teksten er ifølge kommisjonen relevant for EØS og for EU/CH-avtalen.

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til
ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 397-398
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0710(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro