Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved fremgangsmåten for å utstede lisens til jernbaneforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/171 of 4 February 2015 on certain aspects of the procedure of licensing railway undertakings

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved fremgangsmåten for å utstede lisens til jernbaneforetak (forordningen) ble publisert i EU-tidende 5. februar 2015. Den inneholder enkelte bestemmelser om fremgangsmåten for utstedelse av lisens for jernbaneforetak.

Ordningen med lisens for jernbaneforetak har vært gjeldende siden sektoren ble omstrukturert på 1990-tallet. Forordningen er gitt for å gi harmoniserte bestemmelser om saksbehandlingen, og oppstiller et felles skjema som skal brukes av den lisensutstedende myndigheten. Vilkårene for å få lisens fremgår av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde. Artikkel 17(5) i direktivet gir Kommisjonen myndighet til å fastsette slike bestemmelser som fremgår av forordningen.

Forordningen inneholder regler om saksbehandlingsfrister og hvilken dokumentasjon som kan kreves av den lisensutstedende myndigheten. Den stiller også krav til hvordan dekning for erstatningsansvar osv. skal dokumenteres, og vedlegg II angir et standardskjema for bankgarantien eller forsikringen som kan brukes til dette. Videre skal modellen i vedlegg I brukes ved utstedelse av lisensen. Hvis lisensutstedende myndighet krever inn saksbehandlingsgebyr, skal dette beregnes på en ikke-diskriminerende måte. Forholdet til sikkerhetssertifikater er beskrevet i artikkel 6, slik at ikke saksbehandlingen skal blandes sammen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I Norge er det krav om lisens i lisensforskriften kapittel 2. Direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Bestemmelsene i forordningen vil supplere både de nåværende og foreslåtte kravene til lisens. Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett i revidert versjon av jernbaneforskriften i forbindelse med gjennomføringen av fjerde jernbanepakke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene som fremgår av forordningen vil ikke medføre noen strengere krav enn det som allerede følger av norsk lovgivning og praksis på området. Det er i dag Statens jernbanetilsyn som er lisensutstedende myndighet. Innføring og bruk av et standardisert skjema vil kunne bidra til visse administrative besparelser for jernbaneforetak og Statens jernbanetilsyn. Innføring av harmoniserte saksbehandlingsregler for lisens vil bidra positivt til likere etableringsvilkår for jernbaneforetak innenfor EØS.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet har deltatt i arbeidsgruppen under SERAC-komiteen som har jobbet frem utkastet til forordning.

Departementet inkluderer forordningen i høringen som omfatter gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU i ny jernbaneforskrift og ny lisensforskrift.

Vurdering
Forordningen inneholder ingen nye krav eller forpliktelser overfor private, og antas å gi visse administrative besparelser. Den kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift som fastsettes av samferdselsdepartementet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 4. februar 2015, og publisert i EU-tidende 5. februar 2015. Den trer i kraft 16. juni 2015, hvilket er samme dag som gjennomføringsfristen for direktiv 2012/34/EU.

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2015
Anvendelsesdato i EU
16.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet