Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 av 18. oktober 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 angående ICAO-bestemmelsene, jf. artikkel 3, stk. 1

Commission Regulation (EU) No 929/2010 of 18 October 2010 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring av 14. mai 2007 nr. 513. Forordningen fastsetter krav til framgangsmåter for reiseplaner i førflygingsfasen for å sikre sammenheng mellom reiseplaner, rutereiseplaner og tilknyttede oppdateringsmeldinger mellom operatører, flygere og enheter for lufttrafikktjenester. En reiseplan er en beskrivelse som inneholder opplysninger om en planlagt flyging. Dette er opplysninger som blant annet luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marshastighet- og høyde. En reiseplan leveres når fartøysjefen på luftfartøyet ønsker søk- og redningstjeneste og ved kryssing av landegrenser. Reiseplanen skal innleveres til lufttrafikktjenesten som styrer lufttrafikken.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-Annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt endringer i disse Anneksene, noe som nødvendiggjør en oppdatering av forordningens henvisning til ICAO-Anneksene. Formålet med Kommisjonsforordning (EU) nr 929/2010 av 18. oktober 2010 er utelukkende å foreta endringer i henvisningen til disse ICAO-Anneksene slik at henvisningene blir korrekte.

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 innebærer ingen nye materielle krav ut over det som allerede er gjenonmført i norsk rett via Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006. Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 vil således medføre ikke medføre ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
I henhold til ovenforstående, vurderer Luftfartstilsynet at Kommisjonsforordning (EF) nr. 929/2010 er ukomplisert. Forordningen innebærer kun en nødvendig oppdatering av den henvisning forordningen har til endrede ICAO-Annekser.

Andre opplysninger
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 ble vedtatt 18. oktober 2010 og avventer gjennomføring i norsk rett.

EØS-notatet er klarert i Samferdselsdepartementet og sendt til redaktør i EØS-Notatbasen for pulisering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2010
Anvendelsesdato i EU
15.11.2012
Opphører å gjelde
15.11.2012
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 658-658
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2012
Anvendes fra i Norge
26.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0929
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro