Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2120 av 2. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 11

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2120 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the provisions referred to in Article 3(1)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr 1033/2006 fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marsjhastighet og marsjhøyde.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av henvisningene til disse. Dette er tidligere gjort gjennom forordning (EU) nr. 929/2010 og forordning (EU) nr. 428/2013, og gjøres nå igjen gjennom foreliggende forordning (EU) 2016/2120.

Endringene gjelder for det første artikkel 2(2) punkt 16, hvor det i gjeldende forordning henvises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Forth edition - 1993, incorporating Amendments No 13." Det er nå gjort endringer slik at det nå vises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, incorporating all Amendments up to No 6."

Videre vises det i vedlegget til forordningen, i gjeldende forordning, i punkt 2. til "ICAO PANS-ATM Doc.4444 (15th edition of 2007 including all amendments up to No 4)". Foreliggende forordning vil inkludere "all amendments up to No 6". Tilsvarende innholder dagens forordning i vedleggets punkt 3 henvisning til "Regional Supplementary Procedures, Doc. 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (5th edition of 2008 including all amendments up to No 7". Foreliggende forordning vil inkludere "all amendments up to No 9".

I dagens forordning er det dessuten i vedleggets punkt 1 en henvisning til "Chapter 3, Section 3.3 (Flight plans) of ICAO Annex 2 — Rules of the Air (10th edition of July 2005 including all amendments up to No 42)". Disse reglene har blitt tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012, sist oppdatert gjennom forordning (EU) nr. 2016/1185. Av den grunn erstattes henvisningen til ICAO Annex 2 med henvisning til reglene om flygeplaner i section 4 i vedlegg til (EU) nr. 923/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Forordning (EU) 2016/2120 gjennomføres ved endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil ikke ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser ut over det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning.

Statene informeres om endringer i ICAO PANS-OPS Doc 8168 gjennom State Letter, og det gjennomføres høringer når disse kommer. Markedet er derfor informert om de endringene som er gjort etter vedtakelsen av (EF) nr. 1033/2006. Definisjonen i Article 2(2), punkt 16 i (EF) nr. 1033/2006 har ikke blitt endret gjennom oppdateringene fra ICAO.

Det ble gjennomført høring i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EU) nr. 2016/1185, som endret forordning (EU) nr. 923/2012 (Rules of the Air). Reglene om flygeplaner er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer.

Det er også gjennomført høring ang. endringene i ICAO PANS-ATM Doc 4444 som er gjennomført etter siste oppdatering av (EU) nr. 1033/2006. Dette gjelder Amendment 5, som ble hørt i forbindelse med State Letter 2013/40, og Amendment 6, som ble hørt i forbindelse med State Letter 2014/48. Verken Amendment 5 eller 6 inneholder endringer i Chapter 4, Section 4.4 (Flight plans) eller Chapter 11, Paragraph 11.4.2.2 (Movement messages), som er de relevante henvisningene i foreliggende forordning.

Når det gjelder Doc. 7030, som er underordnet Doc 4444, gjennomføres ikke høringer av endringer i disse. Markedet informeres imidlertid fortløpende om endringene som gjennomføres.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endringer i ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) og ICAO Doc 4444 (PANS-ATM), samt at EU har inkorporert reglene om flygeplaner i ICAO Annex 2 — Rules of the Air i (EU) nr. 923/2012 gjennom forordning (EU) nr. 2016/1185. Endringene i ICAO-bestemmelsene som er gjennomført etter at forordning (EU) 1033/2006 ble vedtatt, forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordning (EU) nr. 20016/2120 er vedtatt i kommisjonen 2. desember 2016. Den ble inntatt i EØS-avtalen i møte i EØS-komitéen 17. mars 2017, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. mars 2017 nr. 354 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2016
Anvendelsesdato i EU
23.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2017
Anvendes fra i Norge
17.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2120
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro