Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/139 av 29. januar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 hva gjelder henvisninger til ICAO-bestemmelsene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/139 of 29 January 2018 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards references to ICAO provisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr 1033/2006 fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marsjhastighet og marsjhøyde.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av henvisningene til disse. Dette er tidligere gjort gjennom forordning (EU) nr. 929/2010, forordning (EU) nr. 428/2013 og forordning (EU) 2016/2120, og gjøres nå igjen gjennom foreliggende utkast til endringsforordning.

Endringene gjelder for det første artikkel 2(2) punkt 16, hvor det i gjeldende (EF) nr 1033/2006 henvises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, incorporating all Amendments up to No 6". Det er nå gjort endringer slik at det nå vises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, incorporating all Amendments up to No 7." Endringen innebærer ingen materielle endringer.

Videre gjøres endringer i vedlegget i (EF) nr. 1033/2006, hvor det i punkt 2 vises til "ICAO PANS-ATM Doc.4444 (15th edition of 2007 including all amendments up to No 6)". Foreliggende forordning vil oppdatere henvisningen til "16th Edition - 2016 incorporating all amendments up to No 7A". Endringen innebærer ingen materielle endringer.

Merknader

Hjemmel for forordningen er TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Foreliggende endringsfororordning gjennomføres ved endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser ut over det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning.

Statene informeres om endringer i ICAO PANS-OPS Doc 8168 gjennom State Letter. Amendment 7 er redegjort for i State letter 2016/66. Dette har ikke vært på høring, men definisjonen av "terminal area procedures" i Article 2(2), punkt 16 i (EF) nr. 1033/2006 er ikke blitt endret gjennom oppdateringene fra ICAO. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre høring i denne sammenheng.

Det er gjennomført høring ang. endringene i ICAO PANS-ATM Doc 4444 som er gjennomført med Amendment 7A. Høringsbrevet ble sendt ut 25.07.2016 i forbindelse med State Letter 2016/54. Det ble ikke gjort endringer i Chapter 4, Section 4.4 (Flight plans) eller Chapter 11, Paragraph 11.4.2.2 (Movement messages), som er de relevante henvisningene i foreliggende forordning, og ingen av høringsinstansene har kommentert dette. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre høring i denne sammenheng.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endringer i ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) og ICAO Doc 4444 (PANS-ATM). Endringene i ICAO-bestemmelsene forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordning (EU) 2018/139 er vedtatt 29. januar 2018 og publisert i the Official Journal of the EU on 30. januar 2018

Da rettsakten ikke innebærer noen materielle endringer, vil det ikke bli gjennomført nasjonal høring ut over det som allerede har blitt gjort i forbindelse med høring av State Letter 2016/54.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.01.2018
Anvendelsesdato i EU
19.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2018
Anvendes fra i Norge
02.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro