Prosedyrer for innsendelse av reiseplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2013 av 8. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 når det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr.1, og om oppheving av forordning (EU) nr. 929/2010

Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2013 of 8 May 2013 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1) and repealing Regulation (EU) No 929/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.11.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 428/2013 endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 og erstatter forordning (EU) nr. 929/2010.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Forordningen fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marsjhastighet og marsjhøyde.

Forordning (EU) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av henvisningene til disse. Dette ble gjort første gang gjennom forordning (EU) nr. 929/2010, og nå igjen gjennom forordning (EU) nr. 428/2013.

Formålet med forordning (EU) nr. 428/2013 er å foreta endringer i henvisningene slik at de blir i samsvar med ICAOs «Flight Plan 2012». Dette vil sikre at medlemsstatene oppfyller sine forpliktelser ovenfor ICAO.

ICAOs «Flight Plan 2012» ble vedtatt den 15. november 2012, men først publisert 30. desember 2012.

Forordning 428/2013 er gitt tilbakevirkende kraft slik at kravene gjelder fra 15. november 2012. I Norge vil forordningen uansett først gjelde fra det tidspunkt rettsakten blir gjennomført i norsk rett.

Merknader:
Forordningen er hjemlet i basisforordning (EF) nr. 552/2004 artikkel 3 nr. 5.

Avinor har allerede oppdatert sine systemer slik at de er i samsvar med «Flight Plan 2012». Oppdateringene ble foretatt før den 15. november 2012 i tråd med virkningstidspunktet for "Flight Plan 2012" og forordningen. Avinor vil ikke påføres noen kostnader ved at forordningen gjennomføres i Norge.

Også andre luftfartsaktørerer oppfyller kravene til «Flight Plan 2012», og vil ikke påføres noen kostnader ved gjennomføringen av dette regelverket.

Forordningen vil heller ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre myndigheter.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Forordning (EU) nr. 428/2013 ble i "forskrift 14. februar 2014 nr. 123 om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrfikkstyring" gjennomført i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Ettersom Avinor og luftfartsmarkedet for øvrig er i samsvar med «Flight Plan 2012», mener Luftfartstilsynet at en nasjonal høring vil være «åpenbart unødvendig», jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen ble vedtatt av kommisjonen den 8. mai 2013 og publisert i «Official Journal of the European Union» den 9. mai 2013 med referanse L 127/23.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2013
Anvendelsesdato i EU
15.11.2012
Hjemmel eller endrer
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 377-377
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2014
Anvendes fra i Norge
14.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0428
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro