Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart

Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart vil tre i kraft i EU 29. april 2010. Gjeldende forordning (EF) nr. 1486/2003 blir på samme tidspunkt opphevet.

Forordning (EF) nr. 72/2010 medfører små materielle endringer sammenliknet med gjeldende forordning på området. I praksis har Kommisjonen kun foretatt noen mindre presiseringer og utdypninger i den nye Inspeksjonsforordningen.

Formålet med forordningen er å fastlegge prosedyrer for Kommisjonens gjennomføring av inspeksjoner for å kontrollere medlemsstatenes anvendelse av security-regelverket , forordning (EF) nr. 300/2008, se artikkel 1. Videre er det presisert at Kommisjonens inspeksjoner skal omfatte vedkommende myndighet ("appropriate authority", jf. artikkel 9 i forordning (EF) nr. 300/2008) i medlemsstaten, utvalgte lufthavner, operatører og andre enheter som følger standarderene for sikkerhet i luftfarten.

I kapittel III om prosedyrer for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner, er hovedregelen at Kommisjonen skal varsle vedkommende myndighet om en kommende inspeksjon minst to måneder på forhånd, jf. artikkel 7 nr. 1. Inspeksjonene etter denne forordningen er rettet mot vedkommende myndighet, og gjennomføres enten ved inspeksjon av myndigheten selv og/eller inspeksjon av myndighetens tilsynsobjekter i medlemsstaten. Tilsynsobjektene skal ikke informeres om inspeksjonen på forhånd. Videre er det i forordningens artikkel 7 nr. 3 gitt en ny bestemmelse som åpner for at Kommisjonen kan foreta inspeksjoner hvor varsel er gitt to uker på forhånd. Dette gjelder tilfeller der Kommisjonen har informasjon som tilsier at en lufthavn har mangler som kan ha vesentlig innvirkning på sikkerheten i luftfarten for det europeiske fellesskapet.

I artikkel 9 nr. 1 er det stilt krav til hvordan Kommisjonens inspektører skal utføre inspeksjoner. I tillegg er det åpnet for at Kommisjonen kan utestenge inspektører fra å delta på ytterligere inspeksjoner dersom de ikke opptrer i henhold til kravene. I nr. 6 er det eksplisitt uttrykt at medlemsstater skal sørge for at inspektører er autorisert til å bære gjenstander som enten er forbudt eller tilsynelatende forbudt, med det formål å foreta testing. Autorisasjonen skal gjelde for de områder som skal inspiseres, samt i transitt til og fra en inspeksjon.

Dersom det påvises en sikkerhetsmangel i løpet av en inspeksjon, skal mangelen rettes omgående, jf. artikkel 12 nr. 1. Hvis det ikke er mulig, skal det iverksettes kompenserende tiltak. Vedkommende myndighet skal bekrefte skriftlig overfor Kommisjonen at retting er gjennomført, jf. nr. 3.

I henhold til artikkel 13 nr. 1 har Kommisjonen myndighet til å foreta oppfølgingsinspeksjoner dersom tilbakemeldingen, jf. artikkel 12 nr. 3, fra vedkommende myndighet ikke er tilstrekkelig avklarende. Inspeksjonen skal varsles minst to uker i forkant og fokuset i inspeksjonen vil være de områdene hvor sikkerhetsmangler ble identifisert under den innledende inspeksjonen, jf. artikkel 13 nr. 2 og 3.

Hvis det påvises en alvorlig sikkerhetsmangel som kan ha vesentlig betydning for sikkerheten i luftfarten skal Kommisjonen omgående informere vedkommende myndighet i medlemsstatene, se artikkel 15 nr. 1 siste punktum

Merknader
Forordning (EF) nr. 72/2010 er hjemlet i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002. Forordning (EF) nr. 300/2008 er en del av en større revisjon av det felles europeiske regelverket for sikkerhet i sivil luftfart som vil tre i kraft i EU 29. april 2010. Sistnevnte forordning er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Forordning (EF) nr. 72/2010 vil tre i kraft i EU 29. april 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EF) nr. 72/2010 er EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Kommisjonsforordning (EF) nr. 72/2010 innebærer ingen store materielle endringer. Forordningen erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 1486/2003 om fastsettelse av fremgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart.

Hva angår økonomiske og administrative konsekvenser vil gjennomføring av forordning nr. 72/2010 ikke medføre endringer.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 72/2010 ble vedtatt 26. januar 2010. Forordningen vil bli sendt på høring sammen med ny forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec). Forskriften vil gjennomføre forordning (EF) nr. 72/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 282-286
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro