Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (1995)

Tittel

Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods

Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

Fellesskapet har vedtatt en rekke tiltak for å innføre et indre marked som utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret i samsvar med traktatens bestemmelser.

Kontroll av veitransport av farlig gods foretas i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 4060/89 av 21. desember 1989 om avskaffelse av medlemsstatenes grensekontroll i forbindelse med transport på vei og innlands vannvei(4) og rådsforordning (EØF) nr. 3912/92 av 17. desember 1992 om kontroll innenfor Fellesskapet i forbindelse med transport på vei og innlands vannvei utført av transportmidler registrert eller tillatt satt i trafikk i en tredjestat(5).

Rådet har vedtatt direktiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(6). Derfor bør framgangsmåtene ved kontroll og definisjonene i forbindelse med denne type transport harmoniseres, slik at overholdelse av sikkerhetsstandardene fastlagt i direktivene kan kontrolleres mer effektivt.

Medlemsstatene må sikre et tilstrekkelig kontrollnivå på hele sitt territorium, samtidig som de, i den grad det er mulig, unngår at kjøretøyene blir kontrollert flere ganger.

I lys av nærhetsprinsippet er det nødvendig med et fellesskapstiltak for å bedre sikkerhetsnivået ved transport av farlig gods.

Kontrollen bør foretas etter en liste over punkter som er felles for slik transport i hele Fellesskapet.

Dessuten bør det utarbeides en liste over overtredelser som alle medlemsstater anser som så alvorlige at det for de berørte kjøretøyer bør medføre hensiktsmessige tiltak, avhengig av omstendighetene eller tvingende sikkerhetshensyn, herunder eventuelt forbud mot å bringe vedkommende kjøretøyer inn i Fellesskapet.

For at sikkerhetsstandardene for veitransport av farlig gods skal overholdes i større grad, bør det fastsettes at det skal foretas kontroll i foretakene som et forebyggende tiltak eller når alvorlige overtredelser av lovgivningen om transport av farlig gods er fastslått ved kontroll ved veien.

Slik kontroll må omfatte all transport av farlig gods utført helt eller delvis på medlemsstatenes territorium, uten hensyn til godsets opprinnelsessted eller bestemmelsessted eller kjøretøyets registreringsstat.

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan vedkommende myndigheter i kjøretøyets registreringsstat eller foretakets etableringsstat anmodes om å treffe egnede tiltak, og de skal underrette den anmodende medlemsstat om hvilke tiltak som treffes.

Anvendelsen av dette direktiv bør følges opp på grunnlag av en rapport som skal framlegges av Kommisjonen -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.1995
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1997
Anvendelsesdato i EU
01.01.1997
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 23.5.1996, p. 44-50
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.03.1996
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1996
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1997

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31995L0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro