Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om supplerende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF når det gjelder reguleringstekniske standarder for godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301 of 30 November 2015 supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for approval and publication of the prospectus and dissemination of advertisements and amending Commission Regulation (EC) No 809/2004

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning som gir detaljerte krav til godkjennelse, offentliggjøring og annonsering av prospekter. Formålet er å forenkle tilgang til kapital i EU ved å harmonisere fremgangsmåten for godkjennelse, offentliggjøring og annonsering.

• Godkjennelse. Angir hvilke dokumenter som skal innsendes ved søknad om godkjennelse, hvordan endringer i prospektutkastet og endelig innsendelse skal gjennomføres.

• Offentliggjøring. Angir krav til tilgjengelighet og sikkerhet. Det skal ikke kunne kreves registrering, aksept av ansvarsfraskrivelser eller betaling av gebyrer for å få tilgang til prospekt i elektronisk form.

• Annonsering. Setter krav til innholdet i annonser. Det er krav til ny annonse der et tidligere annonsert prospekt har blitt endret ved et tillegg, jf. vphl. § 7-15, dersom tidligere annonse fremstår unøyaktig eller villedende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen krever endring av verdipapirforskriften.

Forordningen inntar noen bestemmelser fra forordning (EF) nr. 809/2004. Følgende bestemmelser slettes derfor i forordning 809/2004: art. 1 nr. 5 og 6 samt art. 29 til 34.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser. Ingen vesentlige administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettakten anses relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU desember 2015. Rettakten er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2016
Anvendelsesdato i EU
24.03.2016

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0301
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro