Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EFmed hensyn til reguleringstekniske standarder for offentliggjøring av tillegg til prospekter

Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 of 7 March 2014 supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for publication of supplements to the prospectus

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 utfyller prospektdirektivet (2003/71/EF) ved å angi minimumsituasjoner for offentliggjøring av tillegg til prospekt, jf. direktivet art. 16.

Andre situasjoner vil kreve en konkret vurdering av vilkårene i vphl. § 7-15. Formålet med å angi minimumssituasjoner er investorbeskyttelse og å sikre ensartet praktisering av regelverket. Minimumssituasjonene kan grupperes i ny finansiell informasjon, kontrollskifte og notering på regulert marked i en annen medlemsstat enn det som fremgår i prospektet. I alle disse tilfellene skal det utarbeides og offentliggjøres et tillegg til et allerede eksisterende prospekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, og krever endring av verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter, med administrative og økonomiske konsekvenser, som allerede følger av morrettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, og krever endring av verdipapirforskriften.

Status
Kommisjonforordning (EU) nr. 382/2014 ble vedtatt i EU 7. mars 2014 med ikrafttredelse den tjuende dagen etter kunngjøringen i Official journal.

Forordningen er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2014
Anvendelsesdato i EU
05.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
25.11.2014
Høringsfrist
26.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0382
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro