Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012 av 4. juni 2012 som endrer forordning (EF) nr. 809/2004 hva angår opplysninger om samtykke ved gjenbruk av prospekt, informasjon om underliggende indeks og krav til uavhengig revisorrapport

Commission Delegated Regulation (EU) No 862/2012 of 4 June 2012 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards information on the consent to use of the prospectus, information on underlying indexes and the requirement for a report prepared by independent accountants or auditors

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til prospektdirektivet 2003/71/EC.

Endringene gjelder i hovedsak:

• Detaljerte krav til samtykke ved gjenbruk av prospekt ved videresalg eller endelig plassering av verdipapir gjennom finansiell mellommann.
• Endringer i krav om informasjon i prospekt, når grunnlaget for underliggende er en indeks.
• Lemping av kravet til rapport fra uavhengig revisor, ved inntakelse av resultatprognoser eller resultatestimater.

Vurdering
Gjennomføring av forordningen forventes ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Status
Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2012
Anvendelsesdato i EU
22.09.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 573-582
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0862
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro