Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF når det gjelder elementer vedrørende prospekter og annonsering

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2018)

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) nr. 809/2004 kan tredjelandsutstedere benytte indisk GAAP som regnskapsspråk i regnskap som starter før 1. januar 2015. Dette er en overgangsordning i forbindelse med konvergering av indisk GAAP til IFRS. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1604 forlenger overgangsordningen til 1. april 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En gjennomføring i norsk rett vil medføre endringer av verdipapirforskriften § 7-13 første ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forodningen antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonens delegerte forordning 2015/1604 ble vedtatt i EU 12. juni 2015, og trer i kraft straks. Da fristen for de betingelser som Kommisjonen har innført for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland utløp 31. desember 2014, gis endringsforordning 2015/1604 anvendelse fra 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1604
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro