Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Commission Regulation (EC) No 809/2004

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2019)

Sammendrag av innhold
Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129. Den fastlegger innholdskravene til de ulike prospekttypene, herunder følgende:

- Format for prospekter, grunnprospekter og de endelige vilkår

- Innholdskravene til EU vekstprospekt

- Innholdskrav til forenklet prospekt for sekundærutstedere

- Innholdskrav til universelt registreringsdokument

Videre fastlegges kriterier for kontroll av prospekter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen ble fremmet av kommisjonen 14. mars 2019, og skal tre i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Den skal gjelde fra 21 juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
21.07.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
21.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0980
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro