Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/528 av 16. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til minstekravet til opplysninger i dokumentet som skal offentliggjøres ved et prospektunntak i forbindelse med en overtakelse gjennom et ombyttingstilbud, en fusjon eller en deling

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/528 of 16 December 2020 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum information content of the document to be published for a prospectus exemption in connection with a takeover by means of an exchange offer, a merger or a division

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende regelverk til prospektforordningen (forordning (EU) nr. 2017/1129).

Prospektforordningen (2017/1129) gir en rekke unntak fra kravet om å publisere et prospekt for tilbud om verdipapirer til offentligheten og opptak av verdipapirer til et regulert marked.

Blant annet er det unntak for verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud og verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusjon eller deling, forutsatt at et "unntaksdokument" blir gjort tilgjengelig for offentligheten som inneholder informasjon som beskriver transaksjonen og dens innvirkning på utstederen (prospektforordningen art. 1 nr. 4 f) og g) og prospektforordningen art. 1 nr. 5 første ledd bokstav e) og f)). Det er ikke noe krav om at kompetent myndighet skal godkjenne eller gjennomgå dokumentet. Slike dokumenter kan ikke grensekrysses. Dokumentet skal gjøre tilgjengelig for offentligheten elektronisk på nettsted som nevnt i prospektforordningen art. 21. nr. 2.

Kommisjonsforordning 2021/528 fastsetter minstekrav til opplysninger i unntaksdokumentet, jf. art. 2. Dokumentet skal gjøre det mulig for investorer å ta en informert investeringsbeslutning. Etter vedlegg 1 kreves blant annet informasjon om følgende: Ansvarlige personer, informasjon om utsteder og målselskapet (foretaket som overtas eller som deles), beskrivelse av transaksjonen, beskrivelse av egenkapitalinstrumenter som tilbys offentligheten eller tas opp til handel på et regulert marked for å gjennomføre transaksjonen, transaksjonens virkning på utsteder og krav til å ha dokumenter tilgjengelig.

Det er forenklede opplysningskrav der egenkapitalinstrumentene som tilbys eller opptas til handel på et regulert marked kan erstattes med og utgjøre høyst 10% av egenkapitalinstrumentene som allerede er opptatt til handel på et regulert marked.

Det er utvidede innholdskrav i vedlegg 2 i tilfeller som gjelder overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud, som oppfyller betingelsene i prospektforordningen art. 1 nr. 6a litra b), der de tilbudte verdipapirene ikke kan erstattes med eksisterende verdipapirer som allerede er opptatt til handel på et regulert marked eller det dreier seg om en omvendt overtakelse.

Opplysninger kan innlemmes ved henvisning etter art. 3 forutsatt at de fremgår av angitte dokumenter, er utarbeidet i elektronisk form og på et godkjent språk. Det skal utarbeides en kyssreferanseliste.

Utstedere som har kompleks finansiell historie eller betydelige finansielle forpliktelser skal beskrive dette. Det kan på nærmere vilkår være nødvendig å fremlegge opplysninger om andre virksomheter enn utstederen.

Det er opp til tilsynsmyndigheten å fastlegge hvilke språk dokumentet kan utformes på.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Prospektforordningen er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven § 7-1 første ledd. Departementet er gitt hjemmel til å fastsette utfyllende forskrifter mv. etter bestemmelsens tredje ledd. Utfyllende bestemmelser er gitt i verdipapirforskriften § 7-1 og kommisjonsforordning 2021/528 bør inntas her.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen antas ikke å medføre økte konstnader for det offentlige eller private virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert saken.

Forordning 2019/2115 (SMB-forordningen) innsetter i art. 1 ny nr. 6a og 6b i prospektforordningen, som ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Kommisjonsforordning 2021/528 inneholder et vedlegg 2 som gjelder tilfeller som oppfyller betingelsene i prospektforordningen 6a og 6b.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
ommisjonsforordning 2021/528 ble vedtatt i EU 16. desember 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal.

Forordning 2019/2115 (SMB-forordningen), som blant annet innsetter art. 1 ny nr. 6a og 6b i prospektforordningen, er ennå ikke gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.07.2021
Anvendes fra i Norge
13.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0528
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro