Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2019)

Sammendrag av innhold
Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129. Rettsakten fasetter tekniske standarder om følgende:

- Krav til nøkkelopplysninger i sammendraget tilpasset de forskjellige typer prospekter/type verdipapirer samt krav til formatet opplysningene skal presenteres i

- Krav til opplysninger ved offentliggjøring av prospekt

- Krav til data som skal sendes til den sentrale lagringsmekanismen som ESMA skal håndtere. Det er også krav for å sikre maskinlesbarhet av prospekter

- Krav til annonser, herunder identifisering av prospektet i annonsen, innholdet i annonsen og til endring av annonsen.

- Situasjoner der tillegg til prospekt er nødvendig

- Tekniske ordninger for å sikre at ESMAs notifiseringsportal kan håndtere dokumentene som skal grensekrysses

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen ble fremmet av kommisjonen 14. mars 2019, og skal tre i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Den skal gjelde fra 21 juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
21.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
21.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0979
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro