Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/853/EF av 13. desember 2007 om fortsettelsen i 2008 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005

Commission Decision 2007/853/EC of 13 December 2007 on the continuation in the year 2008 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC started in 2005

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter at en serie med sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, skal videreføres i 2008. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2005/5/EF, og prøver og analyser skal fortsette i samsvar med denne.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike sammenlignende forsøksserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk, og Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for såvareproduksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparges. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon av frø eller formeringsmateriale av her i landet. Det er derfor ikke aktuelt for Norge å delta i denne forsøksserien.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er vurdert å være uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Som nevnt er rettsakten vurdert å være uten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status:
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 60/2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2007
Anvendelsesdato i EU
09.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 3-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0853
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro