Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/852/EF av 13. desember 2007 om endring av vedtak 2005/5/EF om sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF

Commission Decision 2007/852/EC of 13 December 2007 amending Decision 2005/5/EC as regards Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis under Council Directive 2002/55/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter en endring i kommisjonsvedtak 2005/5/EF om sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, og som opprinnelig skulle fortsette tom. 2009. Endringen går ut på at forsøksserien skal avsluttes allerede i 2008. Årsaken er at forsøkene har gått raskere fram enn forventet, og at de nødvendige observasjoner vil kunne avsluttes allerede dette året. Nedkortingen i tid innebærer at de totale kostnader til forsøksserien vil bli noe redusert.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike sammenlignende forsøksserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Norge pleier å delta med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk for arter som er aktuelle for slik produksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparges. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon av frø eller formeringsmateriale av her i landet. Nedkortingen av prøveperioden er derfor uten betydning for Norge.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er vurdert å være uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Som nevnt er rettsakten vurdert å være uten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status:
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 60/2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2007
Anvendelsesdato i EU
09.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0852
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro