Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/705 av 28. april 2021 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til det påkrevde antallet enkeltprøver og ytelseskriteriene for enkelte analysemetoder

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/705 of 28 April 2021 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the required number of incremental samples and the performance criteria for some methods of analysis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse, deriblant forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

I følge forordning (EF) nr. 333/2007 skal det i henhold til prøvetakingsmetodene tas ut en samleprøve på minimun 1 kg. For kosttilskudd, tørkede urter, krydder og sopp, alger og lav, som har høy pris per vektenhet, vil dette føre til høye prøvekostnader. Det settes derfor spesifikke prøvetakingsmetoder for disse kategoriene.

EUs referanselaboratorier innen forurensninger i fôr og mat har utarbeidet et veiledningsdokument som omfatter estimering av deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for målinger innen forurensninger i fôr og mat. Forordningen endres slik at konklusjonene i veiledningsdokumentet gjenspeiles i kravene til LOQ ved analysemetoder for sporstoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig. Kostnader ved prøvetaking av kosttilskudd, krydder osv vil med disse endringene bli lavere. Laboratoriene må hensynta de nye bestemmelsene, men det vil ikke få konsekvenser utover det som må påregnes ved løpende utvikling av analysemetoder mv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.04.2021
Anvendelsesdato i EU
19.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0705
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro