Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler