Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB

Tittel

Kommisjonsforordning(EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om opphevelse av forordning (EF) nr. 1883/2006

Commission Regulation (EU) No 252/2012 of 21 March 2012 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1883/2006

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten beskriver prøvetakings- og analysemetoder for dioksiner, furaner og PCB. Denne nye forordningen, som erstatter forordning (EF) nr. 1883/2006, oppdaterer grenseverdiene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB slik at de er i tråd med gjeldende regelverk, i tillegg til at prøvetakings- og analysemetoder for ikke-dioksinliknende PCB tas inn.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten har utelukkende konsekvenser for analyselaboratoriene. Metodene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB må oppdateres i forhold til de nye grenseverdiene, og metodene for ikke-dioksinliknende PCB må etableres dersom disse ikke allerede er etablert.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
12.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 352-373
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2012
Anvendes fra i Norge
10.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0252
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro