Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/644 av 5. april 2017 om prøvetaking og analyse for kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr. 589/2014

Commission Regulation (EU) 2017/644 of 5 April 2017 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 589/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
I forordning (EU) nr. 1881/2006 er det fastsatt grenseverdier for ikke-dioksinlignende polyklorerte bifenyler (heretter kalt "PCB'er"), dioksiner og furaner og for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB'er (dl-PCB) i visse næringsmidler. Det var i tillegg gitt særlige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioxinlignende PCB'er i forordning (EU) nr. 589/2014.

Det bør sikres at næringsmiddelvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker prøvetakingsmetoder gitt i denne forordningen slik at prøvene er representative. EUs referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som var fastsatt i forordning (EU) 589/2014, ikke ble fulgt. Metodens ytelseskriterier skal derfor også følges for prøver som er tatt av virksomheten.

Det er også gjort flere tekniske endringer i det nye regelverket. Fremgangsmåten der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over grenseverdien skal ikke lenger benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse næringsmidler. Av denne grunn fjernes fremgangsmåten fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95 %, videreføres.

I tillegg er det gjort en rekke mindre endringer. For å sikre tekstens lesbarhet oppheves forordning (EU) nr. 589/2014 og erstattes av forordning (EU) 2017/644.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 3. juli 2015 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.04.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0644
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro