Radiointerferens fra kjøretøyer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/19/EF av 12. mars 2009 om endring, med hensyn på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF om kjøretøyers radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Commission Directive 2009/19/EC of 12 March 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.10.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2009/19/EF endrer rådsdirektiv 72/245/EØF om kjøretøyers elektromagnetiske kompatibilitet (elektromagnetisk støy). Dette er et av særdirektivene under godkjenningsdirektivet for kjøretøy (bil og tilhenger til bil), 2007/46/EF. Direktiv 72/245/EØF regulerer i hvilken grad kjøretøyer skal tåle elektromagnetisk stråling, og hvor mye stråling de kan påføre omgivelsene. Det er en fare for at utstyr stråler og kan påvirke bilens systemer som har betydning for sikkerheten (elektromagnetisk stråling). I direktiv 72/245 er det gitt kriterier for hva slags utstyr som skal anses å ha en sikkerhetsmessig funksjon, herunder også separate tekniske enheter for montering i kjøretøy. Direktiv 2009/19/EF omhandler i hvilken grad utstyr for ettermontering i kjøretøy skal vurderes av utpekte tekniske instanser, for å avgjøre om utstyret har sikkerhetsmessig funksjon eller ikke. Dette kan være utstyr som bilradioer, lader for mobiltelefon, alkolås mv. I en overgangsperiode fra 2004 var det krav om slik vurdering fra en teknisk instans, men i direktiv 2009/19/EF velger EU-kommisjonen å ikke videreføre denne ordningen. Dette innebærer at produsentenes vurdering av hva slags utstyr som har en sikkerhetsmessig funksjon eller ikke i forhold til elektromagnetisk støy, ikke overprøves. Direktiv 72/245/EØF vedlegg I nr 3.2.9 omhandler separate tekniske enheter som selges som ettermarkedsutstyr for montering i kjøretøy. Denne bestemmelsen sier at slikt utstyr ikke trenger typegodkjenning med hensyn til elektromagnetisk støy dersom utstyret ikke har en sikkerhetsmessig funksjon. Videre sier bestemmelsen at i en overgangsperiode på 4 år (fra 3. desember 2004) skal slikt utstyr vurderes av en teknisk instans, som skal avgjøre om utstyret har sikkerhetsmessig funksjon eller ikke og utstede en attest på det. Medlemsstatene skal i overgangsperioden rapportere til EU-kommisjonen dersom en teknisk instans mener at en slik enhet de har vurdert likevel har sikkerhetsmessig funksjon. Ut fra erfaringene i overgangsperioden skal EU-kommisjonen avgjøre om kravet om vurdering og attestering av slikt utstyr fra teknisk instans skal videreføres etter at overgangsperioden er utløpt. EU-kommisjonen har ikke mottatt noen rapporter fra medlemsstater vedrørende nektelse av attestering for slikt ettermarkedsutstyr. Ut fra erfaringene i overgangsperioden anser kommisjonen at det ikke er behov for å videreføre kravet om vurdering og attestering av slikt utstyr fra teknisk instans. Direktiv 2009/19/EF fjerner derfor dette kravet fra direktiv 72/245/EØF. Dette innebærer at separat teknisk utstyr for ettermontering i kjøretøy som ikke har sikkerhetsmessig funksjon, ikke lenger må vurderes av en teknisk instans.

Merknader

EF-hjemmel
Direktiv 2009/19/EF er en gjennomføringsrettsakt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i EF-traktaten.

Gjeldende norsk rett
I norsk regelverk er bestemmelsene om elektromagnetisk støy (direktiv 72/245/EØF med endringer) implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring
Direktiv 2009/19/EF endrer direktiv 72/245/EØF, og er nå implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Endringen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge for private eller offentlige instanser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i nrosk regelverk. Direktivet vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Direktiv 2009/19/EF er relevant og akseptabelt for Norge.
Andre opplysninger

Direktiv 72/245/EØF, som endret ved direktiv 2009/19/EF, oppheves fra 1. november 2014 gjennom forordning (EF) 661/2009 og erstattes da mest sannsynlig av korresponderende ECE-regulativ (ECE-10). Dette er et ledd i EUs arbeid med forenkling av kjøretøyregelverket.

Status
Direktiv 2009/19/EF ble vedtatt av EU-kommisjonen 12. mars 2009, og kom til anvendelse i EU fra 1. oktober 2009.

Direktivet har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/2013 av 7. februar 2013. Samme dag ble direktivet implementert i forskrift 15. juli 2012 nr. 817 vedlegg 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2009
Gjennomføringsfrist i EU
01.10.2009
Anvendelsesdato i EU
02.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 245-246
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0019
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro