Radioutstyr til bruk på skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU av 12. august 2013 om grunnleggende krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på "non-SOLAS"-skip og inngå i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

Commission Decision 2013/638/EU of 12 August 2013 on essential requirements relating to marine radio communication equipment which is intendend to be used on non-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.12.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.10.2014)

Sammendrag av innhold
Beslutning (2013/638/EU) opphever og erstatter den eksisterende beslutningen (2004/71/EF). Maritimt radioutstyr som skal anvendes på "non-SOLAS"-skip (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), er omfattet av Radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE-direktivet 1999/5/EF). Direktivet er gjennomført i norsk rett ved Forskrift av 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio og teleterminalutstyr. R&TTE-direktivet setter ikke funksjonskrav (dvs. krav om at utstyret skal fungere) til utstyr som skal sikre tilgang til nødtjeneste. Direktivet gir imidlertid hjemmel i artikkel 3 til å sette funksjonskrav for denne typen utstyr. Beslutning (2013/638/EU) viderefører kravene i beslutning (2004/71/EF) om at utstyr som skal brukes i den maritime mobile tjeneste eller i den maritime mobile satellittjeneste (som definert i Den internasjonale teleunions radioreglement artiklene 1.28 og 1.29), som skal brukes ombord i skip som ikke omfattes av SOLAS og som skal brukes i GMDSS som beskrevet i SOLAS kapittel IV, skal konstrueres slik at det funksjonerer korrekt i et maritimt miljø. Beslutning (2004/71/EF) setter også krav til at radioutstyret skal oppfylle alle operasjonelle GMDSS-krav i nødsituasjoner og at utstyret skal sørge for klar og robust kommunikasjon. Det er foretatt noen endringer i beslutning (2013/638/EU) som skiller seg fra beslutning (2004/71/EF). Endringene er i hovedsak presiseringer av gjeldende regelverk. Det er presisert i beslutningens fortale punkt 5 og fremgår av artikkel 1 at kravene gjelder alt radioutstyr som faller utenfor direktiv 96/98/EF (Skipsutstyrsdirektivet) og som skal brukes på "non-SOLAS"-skip. I tillegg er det klargjort i artikkel 2 at kravene som settes til funksjonalitet skal være i tråd med anbefalinger fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Hovedrettsakten - direktiv 1999/5/EF er hjemlet i traktatens artikkel 100a.

Rettslige konsekvenser
R&TTE-direktivet (1999/5/EF) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-forskriften). Gjennomføring av beslutning 2013/638/EF vil skje ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover den nevnte forskriftsendringen.

Gruppe 2

Beslutningen omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om endring i R&TTE-forskriften ble lagt ut på hjemmesiden til Post- og teletilsynet 29. september 2014. I høringen er det tatt forbehold om endelig vedtak i EØS-komiteen.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt 12. august 2013. Norge ved Post- og teletilsynet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølgning av regelverket knyttet til radio- og teleterminalutstyr, blant annet ved deltakelse i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og i ekspertgruppe for telekommunikasjonsutstyr (Expert Group on Telecommunications Equipment). Komiteens og arbeidsgruppens oppgave er å bistå Kommisjonen i oppfølging av R&TTE-direktivet. Videre bidrar Post- og teletilsynet med faglige innspill i standardiseringsarbeid knyttet til regelverket. Tilsynet er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.08.2013
Anvendelsesdato i EU
27.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 444-445
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2014
Anvendes fra i Norge
08.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0638
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro