Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2082 av 26. november 2021 om fastsettelse av bestemmelser for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2004 med hensyn til den felleseuropeiske risikoklassifiseringen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2082 of 26 November 2021 laying down the arrangements for the implementation of Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the common European risk classification scheme

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forslaget til gjennomføringsforordning fastsetter fremgangsmåten for å gjennomføre European Risk Classification Scheme (ERCS) på en harmonisert og konsistent måte.

European Risk Classification Scheme (ERCS) er en felleseuropeisk risikoklassifiseringsmetode og regler om ECRS er foreslått i Kommisjonens delegerte forordning som utfyller Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 376/2014 med hensyn til den fellesueropeiske risikoklassifiseringen (se eget EØS-notat for forordning (EU) 2020/2034).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er hjemlet i forordning 376/2014, som er gitt med hjemmel i TFEU artikkel 100.

Forordning (EU) 376/2014 er gjennomført i luftfartsloven. Utfyllende regelverk til denne forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Gjennomføringsforordningen vil bli tatt inn i norsk rett ved endring av nevnte forskrift.

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynet må risikoklassifisere rapporterte luftfartstilsfeller ved å bruke European Risk Classification Scheme (ERCS), i samsvar med fremgangsmåten som er fastsatt i forslaget til gjennomføringsforordning. I tillegg må Luftfartstilsynet konvertere den risikoklassifiseringen organisasjoner har gjort til matrisen som følger av European Risk Classification Scheme. Så langt Luftfartstilsynet vet, fins det ingen måter å "automatisk" konvertere organisasjonenens risikoklassifisering. Risikoklassifiseringen/konverteringen må gjøres innen 45 dager.

Et grovt estimat er at det i snitt vil kunne ta ca. 15 minutter å risikoklassifisere hvert luftfartstilfelle ved bruk av ERCS. Luftfartstilsynet har de seneste årene mottatt rapport om rundt 10 000 luftfartstilfeller årlig. Samlet vil oppgaven med ERCS dermed kreve drøyt et årsverk, men dette er beheftet med betydelig usikkerhet – vi har ikke erfaringstall å ta utgangspunkt i siden vi ennå ikke har brukt ERCS. Dessuten kan antall rapporterte luftfartstilfeller komme til å avvike fra «normalen» i årene som kommer, men langtidsprognosene er jo at luftfartsaktiviteten (og dermed antall luftfartstilfeller) vil komme tilbake til det nivået vi hadde før korona-pandemien. Det er her tale om samlet ressursbruk for denne oppgaven knyttet til risikoklassifisering, jf. at samme informasjon er tatt inn i omtalen av den delegerte forordningen som skal gis samtidig (se eget EØS-notat for denne).

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til rettsakt har ikke vært behandlet i Spesialutvalget. Det har heller ikke vært på høring.

Vurdering
Regelverksforslaget innebærer en felles metodikk for å risikoklassifisere rapporterte luftfartstilfeller. Et slikt system for risikoklassifisering er forutsatt i basisforordningen til rapporteringsregelverket. Innføringen av ECRS vil medføre økt ressursbruk for Luftfartstilsynet . Så langt Luftfartstilsynet vet, fins det ingen måter å "automatisk" konvertere den risikoklassifiseringen organisasjoner har gjort til matrisen som følger av European Risk Classification Scheme.

Luftfartstisynet finner rettsakten EØS-relevant. Det er ikke tatt stilling til om den er akseptabel.

Status
Regelverksforslaget ble diskutert i EASA-komiteen i februar og i juni/juli 2020. Luftfartstilsynet deltok i begge møtene. Flere medlemsstater uttykte bekymringer om arbeidsmengden ECRS vil innebære. Flere stater mente også at fristen på 30 dager for å risikoklasssifisere tilfellene er for kort. I tillegg var det flere som mente ikrafttredelsen burde utsette ett år, det vil si til 1. januar 2022, på grunn av korona-pandemien. Regelverksforslaget var på høring fra 15. juli -12. august 2020. Kommisjonen la fram et revidert forslag i EASA-komitemøtet i oktober 2020. Fristen for å risikoklassifisere tilfellene var utvidet til 45 dager. Kommisjonen hadde derimot ikke funnet grunnlag for å utsette ikrafttredelse fordi Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 376/2014 (basisforordningen) forutsetter ikrafttredelse så snart forordningen er vedtatt. Foreslått ikrafttredelsesdato var 1. januar 2021. Forslaget ble sendt på skriftlig avstemming til medlemmene i EASA-komiteen med frist 9. november 2020 og utfallet ble no-opinion. Kommisjonen besluttet på grunnlag av resultatet av avstemmingen og bekymringene medlemsstatene har gitt uttrykk for, å gjenoppta arbeidet med gjenomføringsforordningen i 4. kvartal 2021.

Den delegerte rettsakten og gjennomføringsforodningen om European Risk Classificaton Scheme henger sammen, og begge forordningene må være vedtatt og tråd i kraft før de kan anvendes. Den delegerte forordningen (EU) 2020/2034 trådte i kraft 1. januar 2021, og gjennomføringsforordningen skal etter planen vedtas 4. kvartal 2021 med ikrafttredelse rundt årsskiftet 2021/22.

Norge har tatt et artikkel 103-forbehold for rettsakten på grunn av de administrative og økonomiske konsekvensenen rettsakten vil kunne få.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet